Justice Program | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

VOCATIONAL SCHOOL

Justice Program

Our Mission

To train justice, anesthesia, dialysis and first and emergency technicians with high sense of responsibility and self-confidence, committed to professional ethical values, with education in accordance with professional and academic quality conditions in the Vocational School.

 

Our Vision

To train staff with the required qualifications at national and international level for cooperation with universities, society, relevant institutions and organizations; To be a vocational school that adheres to universal, academic and ethical values.

Öğr. Gör. Vahide Eda BABAGÜR

Dear Students and Student Candidates; As Hasan Kalyoncu University Vocational School Justice Program, our aim is theoretically with our well-equipped staff; Our aim is to raise you practically with our physical conditions that are developing and will continue to be developed. With our academic staff, each of whom has the motto of “Knowledge is power”, we strive for you, our esteemed students, to graduate in the most competent way and able to have a say in your field, and as far as we follow from our graduates, we provide this at a high rate.

We have undertaken the task of training personnel who are open to perceptions and willing to learn and produce needed at every level of the judiciary, and we succeed. At the end of the program, it is our most basic goal to bid you farewell as “practical lawyers”, and it is also our most basic wish for you to attain the status you aim for in the society as our representatives who have adopted the supremacy of “law”, which is indisputably the most sensitive field of social sciences.

Under these conditions, our teachers, who are ready to share their efforts and knowledge for you, state that we will be happy to see you as our students with our strong belief in success, which will become inevitable with your individual effort; I wish you a healthy, happy and educational life in which you reach your goals by taking the right steps and making the right choices.

1. Sınıf

1. Yarıyıl

DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
ADL 101 Anayasa Hukuku Z 3 0 3 6
ADL 103 Hukukun Temel Kavramları Z 2 0 2 6
ADL 105 Klavye Eğitimi I Z 1 2 3 6
ADL 107 İngilizce I Z 2 0 2 3
SSP 100 Sosyal Sorumluluk Projeleri Z 2 0 2 2
TÜR 101 Türk Dili ve Edebiyatı I Z 2 0 2 2
AİİT 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
INT 100 Üniversite Hayatına Giriş Z 1 0 1 1
ADL 113 Temel Bilgi Teknolojileri S 2 0 2 2
ADL 115 Yargı Örgütü S 2 0 2 2
ADL 117 Mali Hukuk ve Mevzuat S 2 2 2 2
Toplam 19 30

2. Yarıyıl

DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
ADL 102 Medeni Hukuk Z 2 0 2 6
ADL 104 İdare ve İdari Yargılama Hukuku Z 2 0 2 6
ADL 106 Klavye Eğitimi II Z 1 2 3 6
ADL 108 İngilizce II Z 2 0 2 4
TÜR 102 Türk Dili ve Edebiyatı II Z 2 0 2 2
AİİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
ADL 110 Yaz Stajı Z 0 0 0 2
ADL 114 Büro Yönetimi ve Sekreterlik S 2 0 2 2
ADL 116 Dosyalama ve Arşiv S 2 0 2 2
ADL 120 Yazı İşleri Mevzuatı S 2 0 2 2
Toplam 15 30

2. Sınıf

3. Yarıyıl

DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
ADL 201 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Z 3 0 3 5
ADL 203 Ticaret Hukuku Z 2 0 3 5
ADL 205 Medeni Usul Hukuku Z 2 0 3 5
ADL 207 Tebligat Hukuku Z 2 0 2 3
ADL 209 Klavye Eğitimi III Z 1 2 3 6
ADL 213 Adli Tıp S 2 0 2 2
ADL 215 Adalet Psikolojisi S 2 0 2 2
ADL 217 Memur Hukuku S 2 0 2 2
ADL 219 Çekişmesiz Yargı İşleri S 2 0 2 2
ADL 221 Mesleki Etik, İletişim ve Protokol S 2 0 2 2
ADL 223 Belediye Mevzuatı S 2 0 2 2
ADL 225 Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi S 2 0 2 2
Toplam 20 30

4. Yarıyıl

DERS KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS ÖNKOŞUL
ADL 202 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Hukuku Z 2 0 2 6
ADL 204 İcra ve İflas Hukuku Z 3 0 3 7
ADL 206 Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı Z 2 0 2 5
ADL 208 Klavye Eğitimi IV Z 1 2 3 6
ADL 214 Kamu İhale Hukuku Bilgisi S 2 0 2 3
ADL 216 Genel Muhasebe S 2 0 2 3
ADL 218 Banka ve Sigorta Hukuku S 2 0 2 3
ADL 220 Çocuk Hukuku S 2 0 2 3
Toplam 14 30

1. Sınıf

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: ADL 101 – Anayasa Hukuku (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Anayasa Hukuku, devlet kurumlarının kuruluş, işleyiş biçimlerini, yetki-görev ve sorumluluklarını; bireylerin hak, özgürlük ve ödevlerini inceleme konusu yapar. Tüm bu maddi içerik, “anayasa yargısı” adı verilen usuli güvencelerle yaşama geçirilir. Bu derste öğrencilere erkler ayrılığı, normlar hiyerarşisi, demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve yargı denetimi gibi konular karşılaştırmalı bir perspektiften verilir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 103 – Hukukun Temel Kavramları (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Ders hukuk kavramlarına genel bir bakış sağlayarak, öğrenciye temel hukuk bilgisi verilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hukukun tanımı ve türleri; hukukun toplumsal işlevi; özel hukuk ve kamu hukuku dalları; hukukun asli ve yardımcı kaynakları; hukuki eylem ve işlemler; hak kavramı ve türleri; hakların korunması ve Türk yargı teşkilatında hakların korunması gibi konular işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 105 – Klavye Eğitimi I (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. Birinci sınıflarda baraj dakikada 100 vuruş (Harf) net olarak istenir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 107 – İngilizce I (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu dersin amacı başlangıç (elementary) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri alt-orta (pre-intermediate) düzeyine çıkarmaktır. Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Yeni başlayanlar için temel düzey İngilizce (zamanlar, sözcük bilgisi, cümle kuralları) anlatılmaktadır. “To be” fiili, possessive adjectives; questions and negatives; present simple tense; social expressions; informal letter; “there is”, “there are”, “how many”, “how much”, “this”, “that”; directions, prepositions of place; some, any, these, those; linking words; can, can’t, could, couldn’t;  formal letter; past simple tense; regular verbs, irregular verbs; silent letters; special occasions konuları ders içeriğinde yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 109 – Toplumsal Duyarlılık Projeleri (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu dersle, öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarındaki faaliyetlere etkin bir şekilde katılmaları sağlanarak, toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve çeşitli projelerle toplum içinde daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu derste yürütülen toplumsal duyarlılık projeleri neticesinde öğrenciler toplumsal duyarlılık bilinci geliştirecekler, kişilik gelişimini devam ettirecek ve organize etme becerilerini geliştireceklerdir.
Ders Kodu ve Adı: TÜR 101 – Türk Dili ve Edebiyatı I (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Dilin tanımı, özellikleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, tarihi gelişimi, doğru kullanımı, yapısı ve işleyiş kuralları. Dilin tanımı. Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür ilişkisi: Kültür nedir? Kültürü oluşturan unsurlar ve özellikleri. Kültür değişmeleri. Dil-toplum ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihî devreleri. Türk lehçe ve ağızları. Konuşma dili-yazı dili. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Herhangi bir Türk lehçesine ait uygulama metni üzerinde çalışma veya lehçelere ait metinler üzerinde mukayeseli çalışma. İmla kuralları. Noktalama işaretleri. Kelime türetme (yapım ekleri) Sınav kâğıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma. Kavram karşılıkları belirlemenin yolları (türetme, birleştirme vd.). Sözlü ve yazılı anlatım. İyi bir anlatımın nitelikleri. Gözlem yapmak, düşünmek, okumak, anadilini iyi kullanmak. Konuşma yetersizlikleri. Türkçede vurgu; kelime vurgusu, grup vurgusu, cümle vurgusu. Karşılıklı konuşma, topluluk karşısında konuşma, toplantılar. Yazılı anlatım: cümle, paragraf. Anlatım türleri: hikâye etme, açıklama, tasvir yoluyla anlatım vd. Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri). Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri). Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri.
Ders Kodu ve Adı: AİİT 101 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu; Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın büyük devletlerinin durumu; Avrupalıların Türklerle ilgili politikaları, Şark Meselesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Kafkasya ve Kanal Cepheleri; Irak ve Çanakkale Cepheleri, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin paylaşma planları; Brest-Litowsk Antlaşması, Wilson prensipleri, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ateşkes imzalaması; Paris Barış Konferansı ve savaşın sona ermesi, savaşın getirdiği ekonomik çöküntü ve işçi hareketleri; Mondros Mütarekesi, Azınlıkların faaliyetleri, Ordunun durumu, Damat Ferit Paşa hükümeti, İzmir’in işgali; İstanbul’dan Samsun’a uzanan yolda Mustafa Kemal, Kongreler, Misak-ı Milli’nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Milli Mücadele cepheleri, İstiklal Savaşı’nın mali kaynakları; Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve önemi, Türkiye İktisat Kongresi, Halk Fırkası’nın kurulması, Cumhuriyet’in ilanı; Laik hukuk sisteminin kurulması, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik gelişmeler, çağdaş eğitim ve bilim; Atatürk İlkeleri, tanımı ve doğası.
Ders Kodu ve Adı: ADL 113 – Temel Bilgi Teknolojileri (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bilişim sistemleri, Microsoft Office yazılımlarının (Word, Excel, Power Point) etkin biçimde kullanılabilmesi, e-posta ve internet güvenliği konularında bilgi sahibi olunması, e-öğrenme, e-devlet gibi uygulamaların kullanılabilmesi.
Ders Kodu ve Adı: ADL 115 – Yargı Örgütü (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Yargı kavramı; yargının önemi ve işlevi, hukuk devleti ve yargı erki; Türk yargı teşkilatının genel görünümü ve yargı çeşitleri (anayasa yargısı, adlî yargı, idarî yargı, seçim yargısı, hesap yargısı ve uyuşmazlık yargısı); bütün yargı çeşitlerini kapsayıcı olmak üzere yargılamaya egemen olan ilkeler ve yargı bağımsızlığı; yargılamaya doğrudan veya dolaylı katılan süjelerin tanıtımı; yargı teşkilatında yer alan hâkimler, savcılar, avukatlar ve kalem görevlileri;  yargı teşkilatı ile ilgili idari organlar ve diğer meslekler ve icra teşkilatı bu dersin konularını oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 117 – Mali Hukuk ve Mevzuat (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Mali Hukuk ve Mevzuat dersi, Genel Bilgiler, Vergi Usul Hukuku, Vergi Ceza Hukuku ve Vergi Uyuşmazlıkları olmak üzere dört başlık altında Türk Vergi Sistemini ele almaktadır. Genel Bilgiler başlığı kapsamında “Vergi” kavramı ile verginin diğer mali yükümlerden ayırt edilmesi, Vergi Hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri, anayasal temelleri ve kaynakları işlenmektedir. Vergi Usul Hukuku başlığı kapsamında ise; Vergi İdaresinin yapısı ve işleyişi; vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu, vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, verginin tebliği, verginin tahakkuku, verginin tahsili; Vergi Hukukunda süreler ve zamanaşımı; vergi yükümlülerinin ödevleri, Vergi İdaresinin yükümlüleri denetlemesi; yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama; Vergi Hukukunda idari çözüm yolları, Vergi Hukukunda düzeltme, pişmanlık ve ıslah, uzlaşma, cezalarda indirim konuları ele alınmaktadır. Vergi Ceza Hukuku başlığı kapsamında ise Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olan idari ve adlî nitelikteki vergi cezaları sistematik bir şekilde incelenmektedir. Vergi Uyuşmazlıkları başlığı altında, vergi uyuşmazlıklarının nelerden ibaret olduğu ile bunların çözümünde kullanılan yargısal imkânların neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: ADL 102 – Medeni Hukuk (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Ders kapsamında öğrencilere Medeni Hukuk bilgisi verilmekte ve Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku ve Borçlar Hukukunun temel ilkeleri öğretilmektedir. Bu kapsamda Medeni Hukukun anlamı ve konusu, yargıcın takdir yetkisi, hak kavramı ve hakların korunması mevzuları anlatıldıktan sonra Kişiler Hukuku kapsamında kişi ve kişilik kavramları; gerçek kişiler, kişinin ehliyetleri, kişilik hakkı, kişiliğin korunması, ad ve adın korunması; hısımlık; yerleşim yeri, kişisel durum kütükleri; tüzel kişiler, dernekler, vakıflar konuları anlatılmaktadır. Aile Hukuku bilgisi olarak aile kavramı ve Türk aile hukukuna egemen olan ilkeler; evlenme, evliliğin genel hükümleri, geçersizliği, iptali ve kendiliğinden sona ermesi; boşanma, soybağı; velayet, vesayet ve kayyımlık konuları anlatılmaktadır. Eşya Hukuku bilgisi kapsamında eşya hukukunun konusu; aynî hak kavramı ve unsurları, eşyanın tanımı ve çeşitleri, aynî haklara hâkim olan prensipler; zilyetlik ve tapu sicili; mülkiyet, taşınmaz mülkiyeti ve taşınır mülkiyeti konuları ele alınmaktadır. Miras Hukuku bilgisi kapsamında ise miras hukukunun temel kavramları; mirasçılar (yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar); ölüme bağlı tasarruflar konuları ele alınmaktadır. Borçlar Hukuku bilgisi kapsamında Borçlar Hukukuna hâkim olan ilkeler ve Borçlar Hukukunun temel kavramları; borcun kaynakları (sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme) ve sözleşmelerden doğan borçlar konuları ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 104 – İdare ve İdari Yargılama Hukuku (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Ders İdare Hukuk ve İdari Yargılama Hukuku hakkında öğrencilere temel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. İdare Hukuku bilgisi kapsamında öğrencilere, idari teşkilat, kamu hizmeti, kolluk, kamu malları, kamu personeli konularında genel, öz ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir. İdari Yargılama Hukuku bilgisi olarak da İdari Yargı Teşkilatının görev ve yetkileri, idari dava türleri, idari davaların incelenmesi ve kanun yolları, kararların uygulanması ve idarenin sorumluluğu konuları işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 106 – Klavye Eğitimi II (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. Birinci sınıflarda baraj dakikada 100 vuruş (Harf) net olarak istenir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 108 – İngilizce II (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu dersi amacı başlangıç (elementary) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri alt-orta (pre-intermediate) düzeyine çıkarmaktır. Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Past simple tense; count and uncount nouns; comparatives and superlatives; present continuous tense; going to; question forms; present perfect tense; ever and never; just and yet; present perfect and simple past tense konuları ders içeriğinde yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: TÜR 102 – Türk Dili ve Edebiyatı II (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Yazılı ve sözlü anlatım türleri, örnekleri; konu, amaç, ana düşünce, ilmî dil, plân; dilekçe yazımı; tutanak, deneme; fıkra, makale, tenkit, tanıtma; mektup, hatırat; özgeçmiş, biyografi; seyahatname, sohbet, röportaj, nutuk; tiyatro, masal, şiir; hikâye, roman; konferans, bildiri, rapor, ilmî araştırma; ilmî araştırma yöntemleri (kitap, kütüphane ve bilgisayardan faydalanma, okuma, not alma); bir kitabın şekil bakımından nasıl meydana geldiği (dış ön kapak, ithaf sayfası, iç kapak, kısaltmalar, vd); bibliyografya çeşitleri ve kuralları; dipnot kuralları.
Ders Kodu ve Adı: AİİT 102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: İnkılâpların temel özellikleri ve Türk İnkılâbı; Türk İnkılâbını etkileyen akımlar; Türk İnkılâbının hedefi olarak Demokratik Hukuk Devleti; Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve cumhuriyetçilik ilkesi; milliyetçilik ilkesi; halkçılık ve devletçilik ilkesi; laiklik ilkesi; inkılâpçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.
Ders Kodu ve Adı: ADL 114 – Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Meslek nedir? Sekreterlik meslek midir? Sekreterin üç yönden incelenmesi, İletişim ve Yönetim Fonksiyonları, Organizasyon, Yönetim nedir? Fayol, Taylor ve Bilimsel Yönetim İlkeleri, Yöneticinin Özellikleri, Ergonomi nedir? Etkili iletişim ve Etkin dinleme, Motivasyon.
Ders Kodu ve Adı: ADL 116 – Dosyalama ve Arşiv (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Arşivciliğin tarihsel gelişimi; modern arşivcilik ilkeler, uygulamaları ve teknikleri; tasnif usulleri, dosyalama işlemleri ve belge yönetimi.
Ders Kodu ve Adı: ADL 120 – Yazı İşleri Mevzuatı (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Kâtip sınıfından Adalet Memurlarının teşkilat içindeki yerleri ve genel olarak görevleri; Adalet Memurlarının genel olarak görevleri (zabıt kâtibi ve yardımcılarının görevleri; Yazı İşleri Müdür ve yardımcılarının HMK ve Yazı İşleri Yönetmeliğine göre görevleri); Yazı İşleri Müdürleri tarafından tutulacak kartonlar; adalet teşkilatı kalem işlemleri; Adli Emanet Memurluğu (görevleri, tutulacak defterler ve kartonlar); Cumhuriyet Savcılığı ve Adli Sicil yazı işleri; Ceza Mahkemeleri kalem işlemleri ve Ceza Mahkemelerine ait dosyaların düzenlenmesinde yapılacak işlemler; Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri yazı işleri; İdari Yargıda yazı işleri.

2. Sınıf

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: ADL 201 – Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında öğrencilere Ceza hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku hakkında temel bilgiler verilir. Öğrencilere verilen Ceza Hukuku bilgisi ile öğrenci suçun özel görünüş şekillerini, suçun oluşma sürecini, Ceza Hukukunda kanunilik ilkesini ve Ceza Hukukunun ile suç politikasının temel ilkelerini öğrenir, Türk Ceza Kanununun uygulama alanını kavrayabilir. Ceza Muhakemesi Hukuku bilgisi olarak Ceza Muhakemesi Hukuku kavramı; Türk Ceza Muhakemesi Hukukunun uygulanma alanı; Ceza Muhakemesi Hukukunun temel ilkeleri; muhakeme sujeleri (şüpheli, sanık, mağdur, katılan vb); Ceza Muhakemesi Hukukunda ispat ve deliller; Ceza Muhakemesi önlemleri; Ceza Muhakemesinin işleyişi ve kanun yolları konuları işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 203 – Ticaret Hukuku (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Dersin amacı ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hukukunun ilke ve esaslarını ve bunlara ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak inceleyip, öğrencilere kavratmaktır. Bu kapsamda öğrencilere ticari işletme hukukunun genel esasları; tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları; haksız rekabet; ticari defterler; ticaret unvanı ve işletme adı arasında farklar; Kıymetli Evrak Hukukunun genel esasları; bono, poliçe ve çek ile Türk Ticaret Kanununda yer alan şirket tipleri konuları anlatılmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 205 – Medeni Usul Hukuku (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Maddi hukukun, usul hukukundan ayrımı ve Usul Hukuku kavramı; Medeni Usul Hukukunda görev ve yetki; hâkimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi; taraf ve kimlerin taraf olacağına ilişkin bilgiler; Medeni Usul Hukukunda yargılamaya ilişkin olan ilkeler; dava çeşitleri, dava açmanın şartları ve davanın açılması; ilk itirazlar; davanın konusunun nasıl ve hangi deliller ile ispatlanacağı; basit yargılama usulü ve yargılama ücreti dava sonucunda hüküm verilmesi ve bu hükme karşı ne şekilde kanun yoluna gidileceği; çekişmesiz yargı;  tahkim konuları dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kodu ve Adı: ADL 207 – Tebligat Hukuku (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu dersin içeriği, tebligat kavramı ve tanımı; tebligatın çeşitleri (PTT vasıtasıyla tebliğ, memur vasıtasıyla tebliğ, doğrudan doğruya tebliğ, ilan yoluyla tebliğ); kazaî tebligatın yapılacağı kişiler ve zaman, kazaî nerede ve nasıl yapılacağı; kazaî tebligatın yapılamaması; tebligatın yok sayılması; usulsüz tebliğ ve tebligatın geçerli hale gelmesi konularından oluşmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 209 – Klavye Eğitimi III (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. İkinci sınıflarda baraj dakikada 200 vuruş (Harf) net olarak istenir. Yılsonuna kadar öğrencinin hukuki yazıları şekilli olarak yazması ve bunun üzerinden not alması sağlanır. Klavye Eğitimi III dersi kapsamında iş mektupları ve en kısa sürede hızlı ve doğru metin yazma eğitimi verilir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 213 – Adli Tıp (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Adli Tıbbın konusu, önemi ve gelişimi, hekimlerin adli görevleri ve bilirkişilik; ölüm bilgisi (ölüm, ansızın ölüm, şüpheli ölüm ve doğal ölümler, klinik ölüm, hücresel ölüm, beyin ve beyin sapı ölümü, yalancı ölüm, ötanazi, ölüm halinin saptanması); ölümün belirtileri, erken ve geç tanısı, ölüm zamanın tespiti; ölü muayenesi, muayene tutanağı, adli otopsi; yaralar, yaraların sınıflandırılması ve çeşitleri (kesici ve batıcı alet yaralanmaları, künt yaralanmalar, ateşli silah yaralanmaları, termal yaralanmalar, elektrik ve yıldırım çarpma yaralanması; yaraların bölgelerine göre değerlendirilmesi, yaralarla ilgili yasal kavramlar; alkol kullanımı ve trafik kazaları; kimlik belirtimi ve metodları; kıl, kemik, leke incelemeleri; yazı ve imza tetkikleri; seksüel adli tıp, evlenme, doğum ve düşükler; cinsel suçlar, aile içi şiddet; adli psikiyatri, çocuklar ve erişkinlerde cezai sorumluluk; akıl hastalıkları ve zeka kusurlularda medeni ehliyet ve cezai sorumluluk; insan öldürme, infantisit suçları ve yasal kavramlar; adli toksikoloji, uyuşturucu, uyutucu ve alışkanlık yapan maddeler ve ilgili yasal düzenlemeler; hekim sorumluluğu; taksirli (kusurla ilgili) suçlar; adlî raporlar.
Ders Kodu ve Adı: ADL 215 – Adalet Psikolojisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Adalet Psikolojisinin amaçları; Adalet Psikolojisinin alanı;  Adalet Psikolojisinde metot; suçluların sınıflandırılması; sanık-mağdur-tanık psikolojisi.
Ders Kodu ve Adı: ADL 217 – Memur Hukuku (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Memur Hukuku, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memuru olmak isteyen bireyin taşıması gereken şartları; memur olduktan sonra ne gibi haklara, sorumluluklara sahip olduğunu ve tabi bulunduğu yasakları ve hangi hallerde memurluğunun sona ereceğini inceleme konusu yapar. Bu inceleme sırasında 1982 Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile birlikte idare hukuku genel teorisi esas alınır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 219 – Çekişmesiz Yargı İşleri (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: İlk defa 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile açıkça düzenlenen çekişmesiz yargılama işleri hakkında öğrencilere bilgi vermeyi amaçlayan bu dersin içeriği; çekişmesiz yargı işi kavramı; çekişmesiz yargıya başvurma kriterleri; çekişmesiz yargı işlerinde genel kriterler (ilgililer arasında uyuşmazlık olmayan haller, ilgililerin, ileri sürebileceği herhangi bir sübjektif hakkının olmadığı haller, hâkimin re’sen harekete geçerek hukuku uyguladığı haller); çekişmesiz yargı işlerinde görevli ve yetkili mahkeme; çekişmesiz yargı işlerinde yargılama usûlü; çekişmesiz yargıda “ilgili” kavramı; çekişmesiz yargıda re’sen araştırma ilkesi; çekişmesiz yargı kararlarının yazımı; çekişmesiz yargı kararının niteliği; çekişmesiz yargıda kanun yolu; yargı organları dışındaki mercilerin gerçekleştirdiği çekişmesiz yargı işleri konularından oluşmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 221 – Mesleki Etik, İletişim ve Protokol (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu ders Adalet Meslek Etiği ile Mesleki İletişim ve Protokol konu başlıklarını içermektedir. Adalet Meslek Etiği konusu, adalet mesleğine mensup, adalet mekanizmasının işlemesi için çalışan kişilerin ve kurumların sorumluluğunu geliştirmeyi amaçlar. Etik, kişinin içindeki kontrolü ve sorumluluğu; hesap verebilirlik ise dıştan kişiye yönelik bir denetim sürecini anlatır. Bu konu başlığının temel amacı, hesap verebilirlik ve etik kavramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu kavramların kamu yönetiminin dürüstlüğünü sağlamadaki rollerini değerlendirmektir. Mesleki İletişim ve Protokol konusu ise, etik sahibi bir adalet meslek mensubunun çalıştığı kurumda, gerek çalışma arkadaşları ve halk, gerekse kurumsal hiyerarşik üstler ile olan iletişim ve etkileşim kurallarını içermektedir. Bu kapsamda terbiye, nezaket, görgü ve zarafet kuralları; iş yaşamında örgüt hiyerarşi ve protokol kuralları; yazılı ve sözlü iletişimde protokol; Açılış, törenler ve konuşmalarda protokol kuralları; protokol listeleri (Ankara’da uygulanan devlet protokol listesi, illerde uygulanan protokol listesi, yabancı konuklar şeref salonu protokol listesi); bayrak protokolü gibi konular detaylı olarak işlenecektir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 223 – Belediye Mevzuatı (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Belediye mevzuatı dersi, yerel yönetim birimi olan belediyelerin kuruluş, işleyiş biçimlerini, sahip olduğu organlarla birlikte yetki-görev ve sorumluluklarını inceleme konusu yapar. Bu inceleme sırasında 1982 Anayasası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile birlikte idare hukuku genel teorisi esas alınır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 225 – Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Damga Vergisinin tanımı ve unsurları; Damga Vergisinin konusu; Damga Vergisi ile ilgili mevzuat; Damga Vergisinde matrah ve oran; Damga Vergisinin sorumlusu; Damga Vergisinde vergi kolaylıkları; harcın hukuki dayanağı ve kaynağı; harçlar ile ilgili mevzuat; adli yargıda uygulanan harçlar; idari yargıda uygulanan harçlar; harçların hesaplanması; harçların tahsilâtı.

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: ADL 202 – Ceza Evi İdaresi ve İnfaz Hukuku (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu dersin içeriği infaz hukukun temel esasları, infazın genel şartları ve cezalar, infaz kurumuna kabul, infazın planlanması, hükümlünün hak ve yükümlülükleri, topluma kazandırma ve denetimli serbestlik, infaz kurumlarında uygulanacak rejim, düzen ve güvenlik, hükümlülerin nakli, infazın gevşetilmesi ve cezanın infazını etkileyen nedenler, ceza infaz kurumları, işleyişi ve personelleri, özel infaz şekilleri, tutukluluk, adli kontrol kararlarının infazı, infaz mahkemesi ve infazın denetlenmesi konularından oluşmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 204 – İcra ve İflas Hukuku (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu dersin içeriği İcra ve İflas Hukukuna giriş ve genel hükümler; icra teşkilatı; cebri icra çeşitleri (ilamsız icra, ilamlı icra, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip, haciz yolu ile takip); ihtiyati haciz; kamu alacaklarının tahsili; iflas yoluyla takip (adi iflas yoluyla takip, doğrudan doğruya iflas halleri); iflasın hukuki sonuçları; iflasın tasfiyesi; iflasın kapanması ve kaldırılması; iflas suçları; basit tasfiye; iptal davaları ve Konkordato Hukuku (iflas içi konkordato – iflas dışı konkordato) konularından oluşmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 206 – Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu ders Avukatlık Mevzuatı ve Noterlik Mevzuatı olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır. Avukatlık  Mevzuatı konusu kapsamında avukatlık mesleğinin tanımı ve özellikleri; avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler; avukatlık mesleğine kabul için gerçekleşmesi gereken şartlar (avukatlık stajı, Baro Levhası); avukatın görev ve yetkileri; avukatın hakları ve yükümlülükleri; avukatın yardımcıları aracılığıyla yürütebileceği işler; Vekâlet Sözleşmesi ve avukata temsil yetkisi verilmesi; davaya vekâletin kapsamı; avukatlık tekeli ve avukatlık meslek kuralları konuları ele alınacaktır. Noterlik  Mevzuatı konusu kapsamında ise noterliğin tanımı, niteliği, hukuktaki yeri ve noterlik mesleğine kabul; noterlerin kuruluşu ve yetki çevresi, noterlik ve mesleki organizasyonu (Noter Odaları, Türkiye Noterler Birliği, Noterlik Dairesi ve personeli); noterler hakkındaki yasak ve yükümlülükler; noterlerin görevleri (genel ve özel olarak), hak ve yükümlülükleri; noter işlemleri ve noterlik işlemlerinde uyulacak şekiller; noterlerin belgelendirdikleri işlemlerin ispat gücü; noterlerin hukuki sorumlulukları konuları ele alınacaktır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 208 – Klavye Eğitimi IV (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrencilere klavyenin etkin ve hızlı kullanımı öğretmektir. Bu doğrultuda; Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapılır; Öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanır ve son olarak yapılan çalışmalarla öğrencilerin gelişimi izlenir. Bunda belirli barajlar uygulanır. İkinci sınıflarda baraj dakikada 200 vuruş (Harf) net olarak istenir. Yılsonuna kadar öğrencinin hukuki yazıları şekilli olarak yazması ve bunun üzerinden not alması sağlanır. Klavye Eğitimi IV dersi kapsamında özellikle adli yazışmalar ve en kısa sürede hızlı ve doğru metin yazma eğitimi verilir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 210 – Staj (Zorunlu)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Öğrenciler toplamda 20 iş günü adalet hizmeti ile ilgili kurumlarda staj yaparlar.
Ders Kodu ve Adı: ADL 214 – Kamu İhale Hukuku Bilgisi (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Dersin amacı öğrencilere Kamu İhale Hukukuna ilişkin temel bilgi, ilke ve esasları kazandırmak ve Kamu İhale Mevzuatı ve uygulamalarını kavratmaktır. Bu doğrultuda 4734 sayılı Kanun’un kapsamı, istisnaları ve temel ilkeleri; kamu alımları hazırlık sürecinde idarelerce yapılması gerekenler; 4734 sayılı Kanun ile belirlenen usuller, diğer kamu alım yöntemleri; ihale dokümanının hazırlanması ve ihale sürecine ilişkin hususlar (ihale ilanı, ihale komisyonları, ihalelere katılma koşulları, teklif, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin karara bağlanması, ihalenin yapılmaması veya iptali); Türkiye’de kamu alımlarının denetimi, yargısal denetim konuları ele alınmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 216 – Genel Muhasebe (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Muhasebenin temel kavramları ve muhasebe sistemi, finansal tablolar, muhasebe süreci bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları dersin içeriği kapsamındadır.
Ders Kodu ve Adı: ADL 218 – Banka ve Sigorta Hukuku (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Ders içeriği Banka Hukuku bilgisi ve Özel Sigorta Hukuku bilgisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Banka Hukuku bilgisi kapsamında genel olarak banka işletmesi; bankacılık işlemleri (tevdi işlemleri, kredi işlemleri ve ödeme işlemleri); banka türleri, bankanın kuruluşu ve faaliyete geçmesi, bankanın Organları; bankaların işlemleri ve kanun tarafında bankaların işlemlerine getirilmiş olan emredici nitelikteki temel kurallar, sınırlamalar ve yasaklar; bankaların denetimi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; kısaca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Türkiye Bankalar Birliği. Özel Sigorta Hukuku bilgisi kapsamında ise sigorta hukukunun temel ilkeleri, sigortacılık yapan müesseseler, sigorta aracıları, sigorta akdi ve esasları, sigorta sözleşmesi yapma mecburiyeti ilkesi, sigorta sözleşmelerinin tasnifi, sigorta sözleşmesinde tarafların hakları ve borçları, sigorta sözleşmesinin değiştirilmesi ve sona ermesi, sigorta hukukunda riziko kavramı, reasürans, sigorta hakkının ve sigorta alacağının devri gibi konular işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: ADL 220- Çocuk Hukuku (Seçmeli)
Kredi / AKTS:
Ders İçeriği: Bu dersin içeriği çocuk hukuku ve çocuk haklarının önemi, konusu, kaynakları ve hukuk sistemindeki yeri, Türk Medeni Kanununda çocukların hukuki durumu ve hakları çocuğun kişiliği, nişanlanma ve evlenme, nafaka, soybağı, evlat edinme velayet ve çocuk malları konularını kapsamaktadır.