Yönetmelikler | Meslek Yüksekokulu | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

MESLEK YÜKSEKOKULU

Yönetmelikler

Meslek Yüksekokulu Yönetmeliği

MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1. Bu yönergenin amacı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaz stajı ve yıl içi uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemleri belirlemek ve uygulamayı düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Stajyer Öğrencilerinin, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından uygun görülen staj yerlerinde yapacakları stajlarının planlanmasını, stajlara ilişkin görev ve sorumlulukların tanımlanmasını, staj uygulamalarının yürütülmesini, uygulamalar ile ilgili faaliyetleri, staj uygulamalarının değerlendirilmesindeki esasları, uyulması gereken usul ve kuralları, diğer süreç ve işlemleri kapsar. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu öğrencileri, stajlarını bu yönerge hükümlerine göre yaparlar.

Dayanak

MADDE 3. Bu yönerge, 11.09.2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne ve Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe (Resmî Gazete Tarih:22.05.2002 Resmi Gazete Sayı:24762) dayanılarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4. Bu yönergede geçen terim ve kısaltmaların açıklamaları aşağıdaki gibidir.

Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu Müdürü: Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini, uygun göreceği müdür yardımcısı veya kurumda görevli bir öğretim elemanına devredebilir. 

Programlar: Adalet Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Anestezi Programı, Diyaliz Programı.

Program Başkanı: Adalet Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Anestezi Programı, Diyaliz Programı Başkanları, stajın koordinatörleridir.

Staj Komisyonu: Adalet Programı, İlk ve Acil Yardım Programı ve Anestezi Programı, Diyaliz Programı başkanları tarafından önerilen ve Meslek Yüksekokulu Müdürünün onayladığı stajının yürütülmesinden ve değerlendirmesinden sorumlu öğretim elemanlarından ve/veya Staj Sorumlularından oluşur. Bu komisyon Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

Staj Sorumlusu: Meslek Yüksekokulu Müdürü tarafından görevlendirilen, stajın amaç ve ilkelerine uygun yapılmasından sorumlu olan kadrolu öğretim elemanı.

Staj Yürütücüsü: Staj yapılan kurumda Stajyer Öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen sorumlu doktor, paramedik, hemşire, sağlık memuru, diyaliz teknikeri, anestezi teknikeri.

Stajyer Öğrenci: Staj/uygulama yapan Öğrenci 

Stajın Kapsamı: Meslek Yüksekokulu Stajyer Öğrencilerinin akademik yıllar içindeki kazandıkları bilgi ve deneyimlerini gerçek çalışma alanına uygulamaları

Stajların Yeri: Meslek Yüksekokulu Müdürü ve/veya Program Başkanları tarafından uygun görülen çalışma alanları

Staj Süresi: Müfredatta belirlenmiş süreyi ifade eder.

İş günü: Sekiz saatlik bir iş gününü veya kurumdaki bir günlük mesaiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Yüksekokul Müdürünün Görev ve Sorumlulukları, 

Program Başkanının Görev ve Sorumlulukları,

Staj Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları, 

Staj Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları,

Staj Yürütücüsünün Görev ve Sorumlulukları, 

Staj Yapılan Kurum / Kuruluşun Görev ve Sorumlulukları,

Stajyer Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları,

Yüksekokul Müdürünün Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 5. 

Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. 

Bu yetkisini, uygun göreceği müdür yardımcısı veya kurumda görevli bir öğretim elemanına devredebilir. 

Stajyer Öğrenci staj süresince Üniversite tarafından sigortalanacaktır. Stajyer Öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişleri Yüksekokul Müdürlüğünce yürütülür.

Staj eğitimi ile ilgili Rektörlük ve stajın yapılacağı kurum yetkilisi ile yazışmaları yürütür.

Stajlarla ilgili olarak Program Başkanı tarafından gönderilen yazışmalar için gerekeni yapar.

Stajların yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunları, staj kurallarına uymayan Stajyer Öğrencinin durumunu çözemeyen Program Başkanlarının yazışmalarına cevaben sorunları inceler, çözümler ve gerektiğinde Üniversite Rektörlüğü ne iletir.

MADDE 6. 

Program Başkanının Görev ve Sorumlulukları

Stajların Koordinatörüdür.

Staj eğitiminin düzenlenmesini sağlar, stajların eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri alır. 

Bu yetkisini uygun göreceği Programda görevli bir öğretim elemanına ve/veya staj sorumlularına devredebilir. 

Stajlarla ilgili sorunları Yüksekokul Müdürlüğüne iletir. 

Stajların yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunları, staj kurallarına uymayan Stajyer Öğrencinin durumunu inceler, çözümler ve gerektiğinde Yüksekokul Müdürlüğü’ne iletir. 

Stajla ilgili bölüm içi organizasyon ve düzenlemeler hususunda Yüksekokul Müdürlüğü’ne ve Üniversite Rektörlüğü’ne karşı sorumludur. 

B- Staj Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları, 

Stajların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Stajların değerlendirmesini yapar, 

Stajların yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunları inceler,

Komisyon Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

C- Staj Sorumlusunun Görevleri;

 Akademik Takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanı’na sunmak, 

 Staj yapacak öğrencileri, staj ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili staj kurumlarına Rektörlük aracılığı ile göndermek, 

 Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

D-Staj Yürütücüsünün Görevleri;

Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,

Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,

Öğrenci yoklama çizelgesinin günlük doldurmak

Öğrencinin staj çalışmasını, günlük yoklama çizelgesini ve stajlardaki başarı durumunu gösterir belgeyi stajyer öğrenci değerlendirme formuna göre değerlendirerek kapalı ve mühürlü zarf içerisinde staj sorumlusuna göndermektir.

E- Staj Yapılan Kurum / Kuruluşun Görev ve Sorumlulukları

Staj Öğrencilerinin staj yapılan yerlerdeki güvenliğini sağlar.

Staj Öğrencilerinin staj konuları ile ilgili alanlarda çalışmalarını sağlar.

Staj Öğrencilerinin, stajın amacına uygun olarak görevlendirilmelerini sağlar.

Stajın amacına uygun şekilde yürütülmesini sağlar.

F- Stajyer Öğrencinin Görev ve Sorumlulukları 

Stajına başlama ve devam etme sürecindeki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.

Stajyer Öğrenci Staj Komisyonu tarafından hazırlanan staj programlarına uymak zorundadır. 

Üniversite Öğrencisi kimliğinin gerektirdiği sorumluluk bilincine uygun davranmak zorundadır. 

Genel görünüş ve giyim şekli Üniversite Öğrencisine yakışır bir şekilde staj yaptığı kurumun koşulları ile mesleğinin özel koşullarına uygun olmalıdır. Yüksekokul tarafından belirlenmiş bir üniforması var ise stajlarda bu üniformayı giyer.

Staj yaptığı kurumun düzen ve çalışma esaslarına, mesai saatlerine ve giyim kurallarına uymakla yükümlüdür.

Staj yaptığı kurumun disiplin ve güvenlik kurallarına uymakla yükümlüdür.

Staj yaptığı kurum personelinin uymak zorunda olduğu mevzuata uymakla yükümlüdür. 

Staj süresince Staj Sorumlusu, Staj Yürütücüsü ve kurumun yetkilisinden habersiz çalışma yerlerinden ve staj alanından ayrılamaz.

Kullandığı mekân, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü maddi ve manevi nitelikteki zararlardan bizzat kendisi sorumludur. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.  

Staj süresince Stajyer Öğrencinin hal ve tavırları, genel görünüşü ve kıyafetleri izlenecek ve değerlendirilecektir. 

Staj alanında iyi ve olumlu ilişkiler içinde olmak zorundadır. 

Staj yaptıkları kurumda çalışan diğer personelle işbirliği ve uyum içinde çalışırlar.

Sorumlu olduğu işleri zamanında, istenilen şekilde ve eksiksiz yerine getirir.

Staj dönemini, staj zamanını, staj süresini ve staj alanını değiştiremez. Gerek görüldüğü takdirde, Staj Sorumlusu ve Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayı ile yer değişikliği yapılabilir.

Öğrenci “Staj Raporu”nu hazırlayarak staj bitiminde staj sorumlularına teslim etmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Stajlar

MADDE 7. Stajlar;

İlk ve Acil Yardım Programı: İAY 109, İAY 112 birinci yılın sonunda zorunlu yaz stajı ve ikinci sınıfta yapılan İAY 111, İAY 113, İAY114, İAY 116 derslerinin yıl içi uygulamalarından oluşur.

Adalet Programı: ADL 210 ikinci yılın sonunda zorunlu yaz stajından oluşur

Anestezi Programı: ANS 112 birinci yılın sonunda zorunlu yaz stajı ve ikinci sınıfta yapılan ANS 201, ANS 203, ANS 205, ANS 202 ANS 204 derslerinin yıl içi uygulamalarından oluşur.

Diyaliz Programı: DYZ105, DYZ110 BİRİNCİ YILIN SONUNDA ZORUNLU YAZ STAJI ve ikinci sınıfta yapılan DYZ 201, DYZ 202 derslerinin yıl içi uygulamalarından oluşur.

MADDE 8. Stajların düzenlenmesi, koordinasyonu ve stajlardaki başarının değerlendirilmesi

Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen staj dersi sorumluları tarafından yapılır.

MADDE 9. Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile Yüksekokul tarafından uygun görülen kurumlarda bu yönerge hükümleri uyarınca staj yürütücüsü denetiminde staj yapmak zorundadır.

MADDE 10. Stajlara devam zorunludur. Yaz stajı 30 işgünüdür (240 saat). Staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Program Başkanına bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz.

MADDE 11. Öğrencilerin hastalık, resmi tatil, grev, iş yerinin kapanması vb. nedenlerle staj yeri çalışmalarına ara verdikleri günler staj yapılan süreden sayılmaz. Öğrencilerin belgelendirdikleri bu tür durumlarda, staj sorumlularının önerisi ve Yüksekokul Müdürlüğü’nün kararı ile ara verilen stajın geri kalan süresi yer ve zaman tespiti yapılarak tamamlattırılır. Ancak staj yeri değişikliğinde tamamlanması gereken süre akademik takvimde notların kesinleştiği tarihin dışına taşarsa staj tekrarlanır.

MADDE 12. Stajların başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl Bölüm Kurulu tarafından belirlenerek

öğrencilere duyurulur. Geçerli nedenlerle stajın belirlenen bu tarihler dışında yapılabilmesi,

Bölüm Kurulunun iznine bağlıdır.

MADDE 13. Öğrenciler Gaziantep ili içerisinde veya Yüksekokul tarafından belirlenen yerlerde staj yapmak zorundadır. Staj yerleri öğrencilere bildirilecektir.

MADDE 14. Stajlar, staj sorumlularının kabul edebilecekleri zorunlu nedenler dışında belirlenen kurum ve kuruluşlarda bitirilir, kesintisiz bir defada yapılması esastır.

MADDE 15. Staj sorumlusu tarafından öğrencinin staj yapacağı kurum/kuruluşa gönderilecek olan “Staj Değerlendirme Formu” staj sonunda kurumdaki sorumlu tarafından doldurulur, onaylanır ve Yüksekokula gönderilir.

MADDE 16. Öğrenci “Staj Raporu”nu staj süresince istenilene uygun olarak hazırlayarak belirlenen tarihe kadar staj sorumlularına teslim etmek zorundadır.

MADDE 17. Staja devam zorunluluğunu yerine getiren ve “Staj Raporu” nu zamanında veren

öğrencilerin stajı başarı ile tamamlayıp tamamlamadıkları staj sorumlularınca değerlendirilir.

MADDE 18. Başarısız bulunan öğrenciler başarısız bulundukları hususu tamamlamak zorundadırlar.

MADDE 19. Staj sorumlusunun, klinik çalışmaya yönelik staj notunu içeren belgeyi kapalı mühürlü zarf ile posta vs. aracılığıyla (öğrenci ile gönderilmeyecek) bölüme ulaştırırlar. Staj sınavları Yüksekokul tarafından belirtilen günlerde yapılacaktır.

MADDE 20. Staj not puanlamaları; yürütücüsünün verdiği not, staj sorumlusunun verdiği not, staj raporu ve staj sınavı şeklinde dağılım gösterir. Staj sınavı yazılı ve/veya sözlü, teorik ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

MADDE 21. Öğrenciler, staj süresince, staj yerlerinde verecekleri tüm maddi ve manevi nitelikteki zararlardan bizzat kendileri sorumludurlar.

  

MADDE 22. Staj yapan öğrencilere staj kapsamında hiçbir ödeme yapılmaz.

MADDE 23. Yurtdışında staj yapacak öğrenciler için de bu esaslar aynen geçerlidir.

Yatay Geçişle Gelen Öğrencilerin Stajları

MADDE 24. Yatay geçişle programlara intibakı yapılan öğrencilerin daha önce yaptıkları stajlarının geçerliliği Yüksekokul Müdürlüğü tarafından karara bağlanır.

Staj Yerinin Değiştirilmesi

MADDE 25. Staj yerinin değiştirilmek istenmesi durumlarında öğrenci gerekçeli bir dilekçe ile Müdürlüğü’ne başvurur. Staj sorumlusu açıklanan ya da staj yeri ile ilgili ortaya çıkan zorunlu durumu değerlendirerek, karar verir. Staj yerinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, öğrencinin başka bir kurumda yapacağı staj süresine o güne kadar yapmış olduğu staj süresi ilave edilerek staj tamamlattırılır.

MADDE 26. Bu yönerge, 2014-2015 eğitim yılı başından itibaren staj yapacak öğrencilere uygulanmak üzere kabul edilmiştir.

MADDE 27. Bu yönergede yer almayan staja ve staj değerlendirme sonuçlarına yönelik durumlarda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Staj Yönergesi hükümleri ve Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe (Resmî Gazete Tarih:22.05.2002 Resmi Gazete Sayı:24762) dayanılarak uygulanır.

MADDE 28. Bu yönerge hükümlerini Meslek yüksekokulu Müdürü yürütür.