Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksek Okulu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
1.    YARIYIL
ACİL HASTA BAKIMI- I
Temel Yaşam Desteği İlkeleri, Hava Yolunu Açma Teknikleri, Entübasyon, Solunum Desteği Sağlamak, Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi, TYD Uygulama, Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin- Çocuk- Bebek, Erişkinde Temel Yaşam Desteği, Çocukta Temel Yaşam Desteği, Bebekte Temel Yaşam Desteği, Otomatik Eksternal Defibrilasyon, Değerlendirme teknikleri, hasta veya yaralının birinci ve ikinci değerlendirmesini yapmak, solunum, kardiyovasküler ve sinir sistemi, terminolojisi, solunum, kardiyovasküler ve sinir sistemi hastalıklarını değerlendirmek ve acil bakım uygulamak, vaka çalışması.
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-I
Sağlık hizmetlerini ve acil sağlık hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatını, teşkilat yapısını, ambulans ve acil sağlık araçlarını değerlendirmek. Türkiye’de bulunan ambulansların donanımlarını ayırt etmek. Türkiye’de acil servis yapısı ve işleyişini değerlendirmek, acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak, Paramedik yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, görev organizasyonu yapmak, kendi güvenliğini ve hasta/yaralı güvenliğini sağlamak, hasta/ yaralı taşıma tekniklerini uygulamak, ambulans ve acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak.
ANATOMİ
İnsan vücudunun temel yapısını, kas ve iskelet sisteminin anatomik yapısı, dolaşım sisteminin, solunum sisteminin ve toraksın anatomik yapısı, sinir sisteminin, endokrin sistemin ve duyu organlarının anatomik yapısı, sindirim sisteminin ve ürogenital sistemin anatomik yapısı.
FİZYOLOJİ
Hücre ve genel fizyoloji, iskelet-kas sistemi fizyolojisi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sinir sisteminin fonksiyonları, gastrointestinal sistem fizyolojisi, renal fizyoloji, endokrin sistem fizyolojisi, duyu organları ve homeostazis.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri, Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
İNGİLİZCE-I
Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Numbers 0-20; the alphabet, Active Grammar-Unit 2: Be Face2face-Unit 1: Countries and nationalities, Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 52: Adjectives, Unit 3: Have/ Have got Face2face-Unit 2: adjectives (1), Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1, Active Grammar-Unit 3: Present Simple 1: Statements, Unit 4: Present Simple 2: negatives and questions Face2face-Unit 3: Daily routines, Active Grammar-Unit 40: Countable and Uncountable Nouns. Face2face-Unit 4: Free time activities(2): Present simple (3): positive and negative(he/she/it), things you like and don’t like; verb  ing: Present Simple (4): questions and short answers (he/she/it), food and drink
BEDEN EĞİTİMİ I
Fiziksel uygunluğun önemi ve ilgili kavramları anlamak, Fiziksel Uygunluğun; Beslenme ilişkisini, Sağlıkla İlişkisini, Dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi, Solunum sistemi arasındaki ilişkiyi ve Kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlamak, Fiziksel uygunluğu geliştirmek ve korunmak için temel antrenman metotlarını uygulamak.
2.    YARIYIL
ACİL HASTA BAKIMI- II
İlaç Uygulamak, Sindirim Sistemi Terminolojisi, Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak, Diyabet, Sıvı-elektrolit dengesi, Asit- Baz dengesi, Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Genel ve Sistem Travma Olgularında Değerlendirme ve Acil Yaklaşım, Çevresel Acillerde, Sokma, Isırmalarda ve Zehirlenmelerde Acil Bakım Uygulamak, Vaka Çalışması.
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ-II
Afetlerde Temel Korunma Prensiplerine Uymak, Afetlerde Acil Bakım Uygulamak, Triyaj, KBRN Olaylarını Değerlendirmek, KBRN Kaza Veya Saldırısında Acil Sağlık Hizmeti Uygulamak, Personel Güvenliği ve Sorumluluk Kazanmak, Yangın Önleme, Yangınla Mücadele Etmek, Denizde Kişisel Can Kurtarma Tekniklerini Uygulamak, Vaka Çalışması.
FARMAKOLOJİ
Genel Farmakoloji, Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi, Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi, Kardiyovaskuler Sistem Farmakolojisi, Solunum-Sindirim-Endokrin-Üriner Sistem Farmakolojisi, Hemolitik ve Kemoterapotik ilaçlar.
İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI- I
EKG ile ilgili temel kavramlar ve kardiyak monitörizasyon, kalbin ileti sistemi, EKG derivasyonları ve kardiyak AKS, EKG dalgaları ve kalp ritmi ve kalp hızının değerlendirilmesi, ritim analizi ve normal sinüs ritmi, erken vurular, bradiaritmiler, bradiaritmilerde hastane öncesi bakım, Dar QRS’li taşikardiler, Geniş QRS’li taşikardiler, taşiaritmilerde hastane öncesi bakım, akut koroner sendromlar, akut koroner sendromlarda hastane öncesi bakım, kardiyak arrest ritmleri, hastane öncesinde kardiyak arrest yönetimi.
ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ II
İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti.Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtları.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II
İmla, noktalama ve kompozisyon (noktalama işaretleri, diğer işaretler) , İmla, yazım kuralları (büyük harflerin imlası , sayıların yazılışı, kısaltmaların imlası, alıntı kelimelerin yazılışı) , Kompozisyon (kompozisyonun amacı, kompozisyon yazmada yöntem) , kompozisyonda plan, giriş, gelişme, sonuç, Anlatım özellikleri, anlatımda duruluk, anlatımda sadelik, anlatımda açıklık içtenlik, Anlatım bozuklukları ( eş anlamlı kelimelerin cümle içinde kullanılışı) , Deyimlerin yanlış kullanılışı, Anlatım biçimleri (açıklama, hikaye, özlü anlatım, tasvir, hiciv, portre, kanıtlama, konuşma, manzum anlatım çeşitleri) , Sözlü anlatım çeşitleri (günlük ve hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma, açıkoturum, münazara, panel) , Yazılı anlatım türleri (mektup, telgraf, tebrik, davetiye, edebi mektup) , iş mektupları, resmi mektup, dilekçe, rapor, tutanak, karar, ilan, reklam, sohbet, eleştiri, anı, gezi yazısı, röportaj, anket, Otobiyografi, biyografi, roman, hikaye, masal, fabl, tiyatro, trajedi, dram, senaryo) .
 
İNGİLİZCE II
Simple Past, There is/are one any and some/ Quantifiers, Questions for describing people, Present Perfect, Conjuctions, Modal  Verbs, Be/ Going to konularını kapsar.
BEDEN EĞİTİMİ II
Antrenmanın temel kavramları, Antrenmanın organizmaya etkisi, Antrenmanın kaslar üzerine etkisi, Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisi, Yüklenmenin ölçütleri,  Antrenman çeşitleri, Aerobik antrenman ve esneklik çalışmaları, Kondisyon, Koordinasyon yeteneklerin teori ve uygulaması, Su üzerinde yüzmek.
3.    YARIYIL
ACİL HASTA BAKIMI- III
Gebelik, Doğum Eylemi, Lohusalık, Yenidoğan, Obstetrik Acilleri Değerlendirmek ve Bakım Uygulamak, Jinekolojik Acilleri Değerlendirmek ve Bakım Uygulamak, Pediatrik Hastaları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Geriatrik Hastaları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak, Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Vaka Çalışması.
MESLEKİ UYGULAMA- I
Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulamak, dezenfeksiyon, hasta / yaralıya mesane kateterizasyonu uygulamak, şokta acil bakım uygulamak, hasta/ yaralıların durumlarına uygun pozisyon vermek, hasta/ yaralıyı kurtarma çıkarma tekniklerini vaka üzerinde kullanmak, özellikli travma vakalarına acil bakım uygulamak, acil araçlarını tanımak ve kullanıma hazır tutmak, ambulans sürüş teknikleri uygulamak, vaka çalışması.
MESLEK ETİĞİ VE İLETİŞİM
İletişim öğeleri, iletişim çeşitleri, iletişim şekilleri, sağlıkta iletişim, etik ve ahlak kavramı, meslek ve tıp etiği kavramları, tıbbi etik ilkeler, etik kurullar, ekip çalışması, sağlık mesleklerinde temel ahlaki değerler ve değer çatışmaları, sağlık meslekleri için temel etik ilkeler, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları etik sorunlar, sağlık mesleği mensupları ile ilgili suç tanımları ve malpraktis, acil tıpta etik ilkeler ve kullanımı, Dünya’da ve Türkiye’de hasta hakları.
BEDEN EĞİTİMİ III
Antrenmanın fizyolojik temelleri ve temel kurallarıyla, Kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik, çeviklik ve hız, enerji sistemleri, egzersiz ve aerobik sistem bu özelliklerini geliştirmek, suda karda ve kurma çalışmalarını yapmak.
4.    YARIYIL
İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI- II
İleri Yaşam Desteği Bakış açısı, Hastanede resüsitasyon, Resusitasyonda insan faktörü ve kalite, Kritik durumdaki hastanın tanınması ve kardiyorespiratuvar arrestten korunma,  İleri yaşam desteği algoritması, Pediatrik ve Yenidoğan Ritim Bozukluklarında Acil Bakım Protokollerini Uygulama, Özel Durumlarda Kardiyak Arrest, Kangazı Analizi ve Nabız Oksimetresi, Resüsitasyon İle İlgili Kararlar, Resüsitasyon Uygulamalarında Hasta Yakınlarının Desteklenmesi, Resüsitasyon Sonrası Bakım, Hastane Öncesinde Kardiyak Arrest ve Simülatör Çalışmaları
MESLEKİ UYGULAMA- II
Sınıf gruplara bölünerek üç dönem içerisinde işlenen konularla ilgili vaka formlarına göre vaka çalışmaları yapılıp, kontrol çizelgesine göre kontrol edilecektir.
 
BEDEN EĞİTİMİ IV
Kas kuvveti, dayanıklılığı ve esnekliğinin geliştirilmesi, Grup/ekip koordinasyon çalışması.
                SEÇMELİ DERSLER
1.    YARIYIL
TIBBİ TERMİNOLOJİ
Genel tıp bilimleri, hastalık bilgileri ve kendi alanları ile ilgili bilgileri öğrenmiş olmak.
BEDEN EĞİTİMİ I
Fiziksel uygunluğun önemi ve ilgili kavramları anlamak, Fiziksel Uygunluğun; Beslenme ilişkisini, Sağlıkla İlişkisini, Dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi, Solunum sistemi arasındaki ilişkiyi ve Kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlamak, Fiziksel uygunluğu geliştirmek ve korunmak için temel antrenman metotlarını uygulamak.
2.    YARIYIL
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
Derse Giriş, Temel Kavramlar, Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Sosyal sorumluluk Kampanyalarına Genel Bakış, Proje konularının belirlenmesi( çocuklar, yaşlılar, kadınlar, çevre sorunları, eğitim ve öğrenme sorunları yaşayanlar, hastalar ve sağlık sorunları vb.), Proje hazırlama ve sunum.
BEDEN EĞİTİMİ II
Antrenmanın temel kavramları, Antrenmanın organizmaya etkisi, Antrenmanın kaslar üzerine etkisi, Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisi, Yüklenmenin ölçütleri,  Antrenman çeşitleri, Aerobik antrenman ve esneklik çalışmaları, Kondisyon, Koordinasyon yeteneklerin teori ve uygulaması, Su üzerinde yüzmek.
 
KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI
1. Kalite Kavramı 
2. Standart ve  Standardizasyon
3. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi
Yönetim kalitesi ve standartları
4. Yönetim kalitesi ve standartları
5.Çevre standartları Kalite yönetim sistemi modelleri
6 .Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim
7.Stratejik yönetim,Yönetime katılma
8. Süreç yönetim sistemi,kaynak yönetimi sistemi
9. Kaynak yönetimi sistemi,
10. Üretimde kalite kontrolü,Muayene ve örnekleme.
11. Muayene ve örnekleme, Toplam kalite kontrol
12. Toplam Kalite Kontrol
13. Kontrol Diyagramları
14. İstatistiksel Dağılımlar
 
ÇEVRE SAĞLIĞI
Çevrenin Sağlığı Tarihsel Gelişimi, Çevre Sağlığı, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Atık Yönetimi, Fiziksel Çevresel Etkenler ve Sağlık Etkileri, Küresel Isınma İklim Değişikliği, Barınma Koşulları, Okulda Çevre Sağlığı, Besin Sağlığı, Vektörlerle Mücadele.
 
DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA
Söyleyiş (Diksiyon) tanımı, ses özellikleri, konuşma dinamiği, nefes ve nefes alma teknikleri, boğulanma, konuşma hızı ve tekdüzelik, vurgu, tonlama, yetişkin ve çocuk sesleri, iletilebilirlik, ses değişimleri, tını sesleri, konuşma ses sesini geliştirme yöntemleri, konuşmada anlamlılık, cümleleri içerdiği duygusal ve coşkusal anlamları belirtecek ses perdeleriyle okuma yöntemleri, okumada ve konuşmada sözcüklerin hakkını verme onların ses yapısını tanıma çalışmaları.
BEDEN EĞİTİMİ III
Antrenmanın fizyolojik temelleri ve temel kurallarıyla, Kas kuvveti ve dayanıklılığı, esneklik, çeviklik ve hız, enerji sistemleri, egzersiz ve aerobik sistem bu özelliklerini geliştirmek, suda karda ve kurma çalışmalarını yapmak.
KİŞİSEL GELİŞİM
Kişisel gelişimle ilgili kavramlar ve önemi Kendini ifade etmenin yolları Kendini gerçekleştirmeyi engelleyen durumlar Yaşamda amaçları gerçekleştirmenin yolları Şimdi ve buraya odaklanma Stresli durumlarda kendini ifade edebilme Bireysel algıların farklılığı ve gelişimi Görsel beceri uygulamaları, İşitsel beceri uygulamaları.
4.YARIYIL
AFET BİLGİSİ
Afet nedir? Afet çeşitleri, Afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri, Afet Yönetimi Döngüsü, Afet Terminolojisi, Deprem nedir? Deprem büyüklük ve şiddeti, Türkiye ve dünyanın depremselliği, Deprem Tehlike Haritaları, Zemin ve Bina Etkileşimi, Deprem Tehlike Haritaları, Zemin ve Bina Etkileşimi, Seller, Heyelanlar, Tsunami, Türkiye ve dünyada Afet Zararı Azaltma çalışmaları, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, UDSEP, Afet Yönetiminde Etkinlik -Onuncu Kalkınma Planı, Afet Yönetiminde Koordinasyon, Acil ve Afet Koordinasyon Merkezleri.
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Epidemiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi, Epidemiyolojik veri kaynakları ve sağlık ölçütleri, Epidemiyolojik araştırma yöntemleri, Araştırmada raporlandırma ve Anket hazırlama, Bulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi, Kronik hastalıklar epidemiyolojisi, Enfeksiyon dışı hastalıkların epidemiyolojisi, SPSS uygulama.
GÜZEL SANATLAR
Müzik nedir, müziğin doğuşu, günümüze kadar tarihsel gelişimi ve genel müzik teorisi hakkında bilgiler verilir. Resim ile ilgili malzeme kullanımı ve teknik beceriler. Temel heykel bilgisi ve malzeme bilgisi.
BEDEN EĞİTİMİ IV
Kas kuvveti, dayanıklılığı ve esnekliğinin geliştirilmesi, Grup/ekip koordinasyon çalışması.
 
 
EKG YÖNETİMİ
Derse giriş, EKG ile ilgili temel kavramlar, kalbin ileti sistemi, EKG derivasyonları ve kalbin elektriksel ekseni, EKG dalgaları ve kalp ritminin değerlendirilmesi, kalp hızının değerlendirilmesi, ritim analizi ve normal sinüs ritmi, erken vurular, bradiaritmiler, ve hastane öncesi bakım, dar QRS’li taşikardiler, geniş QRS’li taşikardiler, AKS’ de EKG değişiklikleri, kardiyak arrest ritimleri, ekternal pacemaker uygulamaları.
ÖZEL DURUMLARDA RESÜSİTASYON
Temel resüsitasyon prensiplerini uygular ve gerektiğinde ilaçları kullanır, Akut koroner sendromlara bağlı kardiyopulmonerarrestte resüsitasyonu sağlar, Solunum hastalıklarında resüsitasyon uygular kan gazı analizi yapar. Travmalara bağlı kardiyak arrestte resüsitasyon ve hipovolemi tedavisini uygular. Hastane içinde -kalp cerrahisi, kateterizasyon işlemleri sonrası- resüsitasyon gereksinimini değerlendirir ve acil bakım uygular. Anafilkasi ve entoksikasyonlarda kardiyak arresti değerlendirir ve resüsitasyonu sağlar. Çevresel aciller (Hipo/hipertermide, donma,  yıldırım ve elektrik çarpmasında) kardiyak arrseti değerlendirir ve resüsitasyon uygular. Gebelerde resüsitasyonu değerlendirir ve uygular. Metabolik bozukluklar ve elektrolit anormalliklerinde resüsitasyonu sağlar.
 
ACİL İLAÇ UYGULAMALARI
Temel ilaç bilgisi, ilaçların sınıflandırılması, adlandırılması ve etkisi,  ilaç uygulama yolları ve prensipleri, ilaç uygulamalarında sağlık personelinin mesleki ve yasal sorumluluğu, akut koroner sendromlarda acil ilaç uygulamaları, toksikasyonlarda ilaç uygulamaları, solunum sıkıntılarında ilaç uygulamaları, bilinç bozuklukları ve nörolojik acillerde kullanılan ilaçlar, CPR ilaçları, anaflaksi ve alerjik reaksiyonlarda kullanılan ilaçlar, gebelik ve kanama problemlerinde kullanılan ilaçlar, pediyarik acillerde kullanılan ilaçlar.